Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 19 % lasów w Polsce.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań m.in.:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Bierzwnik prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie zawartych porozumień ze Starostwami:

  • porozumienie z 14 lutego 2017r. pomiędzy Starostą Strzelecko – Drezdeneckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bierzwnik;
  • porozumienie nr 2/99 z 11 października 1999r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bierzwnik.

Zestawienie powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze których Nadleśnictwo Bierzwnik sprawuje powierzony nadzór nad gospodarką leśną przedstawia poniższa tabela:

Starostwo

Powierzchnia lasów przyjęta do nadzoru

według stanu na dzień 01.01.2019 r.

(ha)

 
 
 

strzelecko - drezdeneckie

102,3200

 

choszczeńskie

160,8573

 

razem

263,1773