Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je spośród innych tworów.

   Najczęściej są to sędziwe oraz okazałe pod względem rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, a także źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

   Nadleśnictwo Bierzwnik obecnie posiada 8 uznanych pomników przyrody,

są to:

L.p.
Obręb
Gatunek
Przybliżony wiek

Obwód
[cm]

Wysokość
[m]

Stan *
1.
Bierzwnik
Dąb szypułkowy
Ok. 400
792
22
4
2.
Dąb bezszypułkowy
220-240
409
30
3
3..
Dąb bezszypułkowy
230- 250
392
23
3
4.
Bierzwnik
Dąb szypułkowy
300
540
29
3
5.
Dąb bezszypułkowy
210
322
29
3
6.
Dąb czerwony
110
367
18
2
7.
Miłorząb japoński.
110
195
17
2
8.
Lipa drobnolistna
200
435
18
2
9.
Lipa drobnolistna
200
477
22
2
 

 * Gdzie stan zdrowotny oznacza: 1- drzewo zdrowe, 5 - drzewo martwe.

 

   Pomniki przyrody są obiektami szczególnie chronionymi, zabrania się zatem:

   Umyślnego niszczenia, uszkadzania i ścinania drzew oraz ich części: gałęzi, liści, pąków, kory i korzeni;

   Wykonywania prac ziemnych trwale uszkadzających rzeźbę terenu ,
   a w szczególności budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury
   i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na    obiekty chronione lub spowodować degradację krajobrazu;

   Dokonywania zmian stosunków wodnych mogących doprowadzić do obumarcia lub pogorszenia się stanu drzewa;

   Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
   w tym wylewania gnojowicy;

   Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.

   Nadzór nad w/w obiektami sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.