Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna 2018

Cenniki na sprzedaż drewna obowiązujące w roku 2018

Poniżej cenniki na sprzedaż drewna obowiązujące w roku 2018.


Sprzedaż drewna i sadzonek

Cenniki na sprzedaż drewna i sadzonek obowiązujące w roku 2017

Poniżej cenniki na sprzedaż drewna i sadzonek obowiązujące w roku 2017


Sprzedaż detaliczna drewna

Nadleśnictwo Bierzwnik prowadzi także sprzedaż detaliczną drewna - głównie na cele opałowe - lokalnej społeczności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i cennikiem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik
z dnia 31. XII 2010 r.

 

1.    Sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prowadzona jest w poniższych punktach sprzedaży, w następujących terminach i godzinach:

      

L.p.
Punkt sprzedaży
Dzień sprzedaży
Godziny sprzedaży
1.
Leśnictwo Bierzwnik
Wtorek
7:00 – 10:00
2.
Leśnictwo Górzno
3.
Leśnictwo Chłopowo
4.
Leśnictwo Jarosławsko
5.
Leśnictwo Chojnowo
Poniedziałek
6.
Leśnictwo Sarnopol
7.
Leśnictwo Przeczno
8.
Leśnictwo Łasko
9.
Leśnictwo Wygon
10.
Leśnictwo Radachowo
11.
Leśnictwo Jerychowo
12.
Leśnictwo Szkółkarskie

Poniedziałek i wtorek

11:00 - 13:00
13.
Siedziba Nadleśnictwa Bierzwnik
Codziennie
7:00 - 14:00

 

2. Wywóz drewna z lasu odbywa się w dniach:
poniedziałek i piątek,
              w godzinach:
od 7.00 do 15.00
 

3. Sprzedaży dokonuje się na podstawie obowiązującego w dniu sprzedaży cennika detalicznego Nadleśnictwa Bierzwnik , według cen brutto.  

4. Sprzedaż na Fakturę VAT odbywa się wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa. Sprzedawca wystawia fakturę VAT rejestrując sprzedaż w drukarce fiskalnej nadleśnictwa. Nabywca otrzymuje oryginał faktury VAT, która jest dokumentem wydania drewna. Paragon fiskalny podpięty pod kopię Faktury VAT pozostaje w dokumentacji nadleśnictwa.  

5. Na żądanie nabywcy w siedzibie nadleśnictwa może być wystawiona Faktura VAT w terminie późniejszym, po zwrocie oryginalnego paragonu fiskalnego i oryginału asygnaty. 

6. Dowodem sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży poza siedzibą nadleśnictwa jest  oryginał paragonu fiskalnego, drukowany każdorazowo po przyjęciu zapłaty. Paragon ten otrzymuje nabywca wraz z asygnatą, która jest dokumentem wydania drewna z lasu.

7. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy wywozić bez uzyskania adnotacji o wydaniu zakupionych produktów przez administrację leśną, właściwą dla miejsca ich składowania. 

Należy pamiętać, że jedynym dokumentem zezwalającym na wywóz drewna z lasu jest ASYGNATA.

8. Wywóz z lasu odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, drogami wskazanymi przez wydającego drewno. Wywóz drewna z lasu następuje najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po dokonaniu sprzedaży.

9.    Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na fakturze lub asygnacie. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, kradzieży części lub całości zakupionego produktu itp.
W razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśniczego właściwego leśnictwa, w którym dokonano sprzedaży o wyznaczenie nowego terminu odbioru.  

10. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca, a 15 października nabywca może być obciążony kosztami związanymi z zabezpieczeniem drewna (korowania) przed szkodnikami.

11. W wyjątkowych sytuacjach , po uzgodnieniu z leśniczym, sprzedaż detaliczna może być prowadzona w innym terminie niż wyznaczony.